اقلام فروشگاهی هایپر ,

نخود
قیمت یک کیلو
نخود قیمت یک کیلو - موجودی: 1000 7,000 تومان موجود
عدس ریز
قیمت یک کیلو
عدس ریزقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 4,800 تومان موجود
عدس درشت
قیمت یک کیلو
عدس درشتقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 5,000 تومان موجود
لپه ریز
قیمت یک کیلو
لپه ریزقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 6,500 تومان موجود
لپه متوسط
قیمت یک کیلو
لپه متوسطقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 6,500 تومان موجود
لپه باقالا ایرانی
قیمت یک کیلو
لپه باقالا ایرانیقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 4,500 تومان موجود
لوبیا سفید
قیمت یک کیلو
لوبیا سفیدقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 7,300 تومان موجود
لوبیا قرمز
قیمت یک کیلو
لوبیا قرمزقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 6,300 تومان موجود
لوبیا چیتی ایرانی
قیمت یک کیلو
لوبیا چیتی ایرانیقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 9,800 تومان موجود
لوبیا چیتی خارجی
قیمت یک کیلو
لوبیا چیتی خارجیقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 9,200 تومان موجود
گندم پوست کنده
قیمت یک کیلو
گندم پوست کنده قیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,800 تومان موجود
جو پوست کنده
قیمت یک کیلو
جو پوست کنده قیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,750 تومان موجود
بلغور گندم
قیمت یک کیلو
بلغور گندمقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,800 تومان موجود
جو پرک
قیمت یک کیلو
جو پرکقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,800 تومان موجود
بلغور جو
قیمت یک کیلو
بلغور جوقیمت یک کیلو - موجودی: 1000 1,750 تومان موجود
دارچین قلم
1 کیلویی
دارچین قلم1 کیلویی - موجودی: 1000 15,000 تومان موجود